Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Vedtægter for Bent Jensen-Foreningen

som vedtaget den 18. maj 2010.

§ 1 Navn og formål

Bent Jensen-Foreningens formål er at indsamle midler til en hædersgave til professor, dr. phil. Bent Jensen som påskønnelse af hans forskningsindsats inden for Den kolde Krigs område og anerkendelse af den betydelige private belastning, denne i offentlighedens interesse nødvendige forskning har påført ham. Herudover kan foreningen anvende midler til oplysning om Den Kolde Krig.

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningen består af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

§ 3 Ledelse og tegningsret

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og melder prokura til foreningens kasserer, der disponerer over foreningens midler efter aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningens bestyrelse er selvsupplerende, således at nye bestyrelsesmedlemmer vælges i enighed blandt bestyrelsens hidtidige medlemmer.

§ 4 Hæftelse

Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 5 Regnskab og beretning

Så længe foreningen råder over indsamlede midler udarbejdes for hvert kalenderår et regnskab, som revideres af en revisor uden for bestyrelsen. Revisor kontrollerer regnskabets rigtighed i overensstemmelse med god revisionsskik og påser de indsamlede midlers anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

§ 6 Lovændringer og opløsning af foreningen

Ændring af disse love af foreningen kan vedtages af bestyrelsen med 2/3 majoritet. Ved opløsning tilfalder dens mulige formue et beslægtet formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 
Jørgen Granum-Jensen (formand)
Jens Gregersen (sekretær)
Peter la Cour (kasserer og talsmand for indsamlingen)
Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?