Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Nyhed
 
Dragsdahl og Offersen
 
 

Hvad forestiller Dragsdahl og Offersen sig egentlig, man skal tænke om dem?


Nyhed
 
Dommen i Dragsdahl-sagen
 
 

Dommen i sagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen bør læses med omhu:

Det følger af den, at Bent Jensen ikke kunne dømmes for at skrive, at Dragsdahl drev desinformation. Der var nemlig ifølge Højesteret faktuelt grundlag herfor. Endvidere finder retten, at Bent Jensens udsagn om, at Dragsdahl dyrkede konspirativ omgang med KGB, havde tilstrækkelig dækning i PET-dokumenter.

Læs artikel...

Nyhed
 
Facebook: "Jeg støtter også Bent Jensen"
 
 

Bent Jensen-Foreningen har fået en offentlig Facebook-gruppe:

Jeg støtter også Bent Jensen

Tak til Poul Erik Andersen for oprettelsen.


Nyhed
 
"Alle dokumenter skal frem"
 
 

(Af professor, jur.dr., Ole Hasselbalch)

Dragsdahl har i medierne hævdet, at han har gjort, hvad han kunne, for at få alle papirer på bordet fra PET, og at han ønskede at få det hele ud til offentligheden.

Dette passer ikke. Han har tværtimod forsøgt at hindre, at der kom yderligere dokumenter frem.

Eksempel: I et processkrift af 15/7 2014 modsætter Dragsdahls advokat sig over hele 17 sider(!) på sin klients vegne over for Højesteret at få Retten til at kræve en række konkret opregnede dokumenter fremlagt fra PET. I Højesterets kendelse af 15/1 2015 i anliggendet hedder det i pagt hermed på s. 1, at

”Appellanten, Jørgen Dragsdahl, har protesteret mod, at dokumenterne udleveres”

Der kom i parentes bemærket heller ikke efter kendelsen alt det frem fra PET til brug for sagen, som Bent Jensen ønskede at få frem, og som han har set i PET’s arkiver.

Her følger editionskendelsen fra 15. januar 2015 vedrørende udlevering af PET-dokumenter til brug for sagen.

Kendelse om edition


Nyhed
 
Mitrokhin-arkivet
 
 

(Af professor, jur.dr., Ole Hasselbalch)

Dragsdahl fortæller, at PET’s eneste kilde i KGB, var Oleg Gordijevskij. Det er ikke sandt. PET havde to andre kilder. Den ene var KGB-arkivaren Mitrokhin.

I det såkaldte Mitrokhin-arkiv i Churchill Archives Centre, Churchill College, Cambridge findes papirer skrevet på russisk af Mitrokhin. Mitrokhin bragte en del centrale egne notater om centralarkivets indhold ud til vesten. Dele af dem vedrører Dragsdahl. Bent Jensen har gennemgået arkivet og fundet et par relevante dokumenter, som her er bragt i Dansk oversættelse. "Jersjov" er dæknavn for Dragsdahl.

Mitrokhin-arkivet A

Mitrokhin-arkivet B


Nyhed
 
Kronik i Jyllands-Posten
 
 

Professor, jr.dr., Ole Hasselbalch har torsdag den 11. juni en kronik i JP, hvor Højesterets præmisser og argumentation bliver analyseret. Særligt sættes der fokus på den manglende PET-indstilling overfor justitsministeren om strafforfølgning af Jørgen Dragsdahl - en hjørnesten i Højesterets begrundelse for domfældelse. Hvad var grunden, og hvad vidste man i 2007, da artiklerne blev skrevet. 

Læs artiklen her i Jyllands-Posten.


Nyhed
 
Indsamlingens 3. dag - kr. 137.410!
 
 

I skrivende stund - tirsdag den 9. juni, 3. dagen for indsamlingen - er der indsamlet kr. 137.410. Det er et virkeligt flot resultat. Foreningen takker mange gange for den store opbakning, som folk har vist indtil nu. Det er dejligt at se, at så mange ønsker at få sandheden frem om Den Kolde Krig og dens danske aktører.


Nyhed
 
Indsamlingen går strygende!
 
 

Det er med stor glæde, at foreningen kan meddele, at der i skrivende stund er samlet kr. 65.400 ind på de få dage, som indsamlingen har løbet. En meget stor tak til de mange gode mennesker der har støttet op om os.

Det SKAL være muligt at kunne sige, hvem der gik Sovjetunionens ærinde under Den Kolde Krig samt naturligvis at kunne referere de samme betegnelser, som benyttes i kilderne.

Jeres bidrag er et stort skridt på vejen.


Nyhed
 
Det faktuelle grundlag - Et indblik i PETs dokumenter
 
 

Højesterets dom frifinder på en række punkter Bent Jensen for ærekrænkende udtalelser, idet der foreligger faktuelle grundlag for en stribe af udsagnene. I de her vedlagte dokumenter kan læseren selv få syn for sagn. Det forklarende dokument om Straffeloven er skrevet af professor, jur.dr., Ole Hasselbalch.

 


Nyhed
 
PRESSEMEDDELELSE FRA BENT JENSEN-FORENINGEN
 
 

Vi starter indsamling til Bent Jensens hædersbøde

Højesterets dom er hamrende forkert og selvmodsigende. Den bygger på en ren påstand, der i alarmerende grad er udokumenteret.

Professor, dr.phil Bent Jensen er en hædersmand, der med stor omhu har forsøgt at afdække, hvad der foregik i Danmark under Den Kolde Krig - herunder også de ilde hørte sandheder om nogle af aktørerne.

Rigtig mange mennesker - op mod 1.400 personer - følte berettiget harme og utilfredshed efter den kritisable dom i Svendborg ret og støttede en indsamling, som denne kroniks forfattere iværksatte til Bent Jensens fortsatte retssag.

Nu foreligger der endnu en stærkt kritisabel dom - fra Højesteret - og da der ikke er nok midler tilbage fra den første indsamling til at betale hele den "regning", Højesteret har skrevet ud til Bent Jensen, har vi besluttet at genstarte den offentlige indsamling til Bent Jensen.

Derfor opfordrer vi alle til at bidrage til Bent Jensens hædersbøde. Et eventuelt overskud af indsamlingen vil gå til koldkrigsoplysning - herunder støtte til nye bøger fra Bent Jensen.

Læs artikel...

Nyhed
 
Højesterets dom ankes til Strasbourg
 
 

Det er blevet besluttet, at højesterets afgørelse ønskes prøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Imidlertid kan en sådan anke ikke få opsættende virkning for de idømte beløb, som skal betales inden 14 dage regnet fra dagen for domsafsigelsen. Bent Jensen blev dømt til at betale kr. 185.000 i tort (inklusive procesrente), kr. 10.000 i dagbøder samt kr. 500.000 i sagsomkostninger for byret og landsret. Det er mange penge, som foreningen kun delvist råder over, og derfor har foreningen valgt at genåbne indsamlingen.

Så foreningen opfordrer alle til at støtte os!

 

Læs artikel...

Nyhed
 
Dom i højesteret
 
 

Der er i dag onsdag den 3. juni faldet dom i højesteret. Jørgen Dragsdahl fik af fem dommere mod to medhold i syv af de atten udsagn. Retten frikendte enstemmigt Bent Jensen for de resterende elleve udsagn.

Hele dommen kan hentes/læses på højesterets hjemmeside.


Nyhed
 
2. dag - Karoly Némeths procedure
 
 

I dag tirsdag fremførte Bent Jensens advokat Karoly Németh sin procedure. I nøgterne vendinger blottet for det sarkastiske sprogbrug der prægede Offersens fremførelse, redegjorde Németh punkt for punkt og med direkte afsæt i det nærværende kildemateriale for, hvorfor landsretsdommen burde stadfæstes. 

Læs artikel...

Nyhed
 
1. dag - René Offersens procedure
 
 

Mandag morgen kl. 09.00 påbegyndte appellantens (Jørgen Dragsdahl) advokat René Offersen sin procedure i højesteret. Det var for undertegnede én stor rodebutik med halve og hele fordrejninger fremført i et sarkastisk og skingert toneleje, som jeg har svært ved at tro kan virke tiltalende på nogen. Slette ikke når en eventuel substans tydeligvis har måttet vige herfor.

I morgen følger Karoly Némeths procedure. Dommen forventes afsagt på et tidspunkt i næste uge.

Læs artikel...

Nyhed
 
Ankesagen starter mandag den 18. maj
 
 

Mandag den 18. maj kl. 09.00 påbegyndes ankesagen i Højesteret. Jørgen Dragsdahl har siden dommen i Østre landsret fået ny advokat - René Offersen. Bent Jensens advokat er som i Østre landsret Karoly Németh. Sagen forløber over to dage, og syv dommere vil fælde dom.

 


Nyhed
 
En besynderlig historiker
 
 

Jyllands-Posten har undladt at bringe nedenstående manuskript som svar på en kronik 13/12 af historiker Jes Fabricius Møller under overskriften 'Bent Jensen som kampagnejournalist'. Avisen bragte dog 18/12 historiker Martin Kryhl Jensens korrektion af Møller ('Fabricius Møller manipulerer').

En historiker ved Københavns Universitet har set sig gal på professor Bent Jensen og nu udnævnt ham til ’kampagnejournalist’. Men ved nærmere eftersyn smuldrer argumentationen fuldstændig.

Læs artikel...

Nyhed
 
En ubekvem sandhed
 
 

(Nedenstående artikel er skrevet af historiker cand. mag. Martin Kryhl Jensen og bringes her med forfatterens accept. Oprindeligt blev den forsøgt optaget i Politiken, men blev afvist).

Siden han den 25. oktober tabte den injuriesag, som han havde anlagt mod professor Bent Jensen, har Jørgen Dragsdahl turneret de danske dagblade rundt med en stort set enslydende klagesang, skåret over samme læst: Dommerne i Østre Landsret er dumme, de ansatte i PET var inkompetente og dumme, Bent Jensen er både dum og ond – og Dragsdahl selv er uskyldsren og et uskyldigt offer. Den 11. december var det så Politikens tur til at lægge spalter til klagesangen.

Læs artikel...

Nyhed
 
En sejr for ytringsfriheden
 
 

En sejr for ytringsfriheden og en sejr for professor Bent Jensen

Den dom, der blev afsagt ved Østre Landsret den 25 okt. i år i sagen mellem professor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl, var en stor sejr for professor Bent Jensen, der blev frikendt på alle 35 anklagepunkter.

Der er således intet tilbage af de injurieanklager, som Dragsdahl havde fremført i retten. Ligeledes indebar landsrettens afgørelse en fuldstændig tilsidesættelse af den tidligere afgørelse ved retten i Svendborg. Landsretten anerkendte, at Bent Jensen havde fremsat ærekrænkende udtalelser, men fandt disse udtalelser faktuelt velbegrundede.

Læs artikel...

Nyhed
 
Om den institutionaliserede ikke-viden
 
 

Medieomtalen af landsretssagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen efterlader meget langt et billede af to fløje, der bare aldrig bliver enige. Og på Dragsdahl-siden hersker selv efter dommen en stålsat opfattelse af, at der er tale om et politisk motiveret korstog mod en journalist, som blot repræsenterede en legitim og velbegrundet politisk opposition til regeringens sikkerhedspolitik under Den Kolde Krig.

Læs artikel...

Nyhed
 
Tak til alle støtter!
 
 

Østre Landsrets frifindelse markerer en milepæl i sagen mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl. Derfor vil Bent Jensen-Foreningen meget gerne sige foreløbigt tusinde tak til alle de dejlige og trofaste personer, der på den ene eller anden måde har stået foreningen bi og værnet om dens formål nemlig at få afdækket så mange aspekter af Den Kolde Krig som muligt på det bedst tænkelige grundlag. I et større perspektiv at sikre historikere acceptable arbejdsvilkår. Dette virke bør og skal ikke besværliggøres af personlige hensyn og tabte stoltheder, så længe arbejdet foregår på et ordenligt og redeligt grundlag. Med dommen fra Østre Landsret har Bent Jensen fået rettens ord for, at netop dette var tilfældet.Nyhed
 
Bent Jensen i Deadline 29. oktober
 
 

Tirsdag den 29. oktober var Bent Jensen gæst i Deadline hos Nynne Bjerre Christensen. Se indslaget her.


Nyhed
 
Jørgen Dragsdahl i Deadline 25. oktober
 
 

25. oktober, samme dag som Landsretten afsagde dom, var Jørgen Dragsdahl om aftenen gæst hos Martin Krasnik i DR2 Deadline. Se indslaget her.

Udsendelsen indeholder også en debat mellem professor, jr. dr. Ole Hasselbalch og professor Poul Villaume, der diskuterer forskellige aspekter af dommen.


Nyhed
 
Det er IKKE sandt...
 
 

Jørgen Dragsdahl og hans støttekreds er nu begyndt at omskrive og bortforklare domsresultatet i landsretten.

Dommen siger:

 • at Bent Jensen havde faktuelt belæg for at skrive, at PET som institution betragtede Dragsdahl som KGB-agent.
   
 • at Dragsdahl drev desinformation i den forstand, i hvilken BJ havde brugt dette ord.
   
 • at BJ med hjemmel i den tolkning af straffeloven, Menneskerettighedskonventionen tilsiger, havde ret til at bringe disse oplysninger i pressen i kort, populariserende form.

Retten noterer, at der ikke blev ført bevis for, at Dragsdahl faktisk var indflydelsesagent. En sådan bevisførelse var unødvendig, eftersom BJ ikke i de påklagede artikler havde skrevet noget sådant.

Læs artikel...

Nyhed
 
Bent Jensen frifundet i Østre Landsret
 
 

Bent Jensen er i dag fredag den 25. oktober i Østre Landsret blevet frifundet for påståede injurier mod Jørgen Dragsdahl. Et enigt dommerpanel bestående af Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen afviste kl. 11.00 i formiddags samtlige 35 injurieudsagn og undsiger således på en lang række punkter konklusionerne fra Svendborg Byret 2. juli 2010. 

Læs artikel...

Nyhed
 
Ankesagen - praktiske oplysninger
 
 

Ankesagen, der påbegyndtes mandag den 2. september i Østre Landsrets afdeling 17, har nu varet i to uger. Det videre forløb er i skrivende stund berammet til fortsat hovedforhandling følgende dage (ændringer kan indtræffe):

 • mandag den 16. september
 • onsdag den 18. september
 • torsdag den 19. september
 • mandag den 23. september
 • onsdag den 25. september
 • torsdag den 26. september
 • mandag den 30. september
 • onsdag den 2. oktober
 • onsdag den 9. oktober
 • torsdag den 10. oktober

Hvorvidt sagen foregår for lukkede døre, afgøres oftest fra dag til dag og kan således ikke oplyses forud. 

I ankesager i Landsretten er der en forventet tidsfrist på fire uger for domsafsigelse. Dog kan landsdommerne vælge et senere tidspunkt, såfremt der er særlige omstændigheder tilstede.

Landsdommerne er Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen.


Nyhed
 
Referat af mødet i Landsretten onsdag den 4. september
 
 

Dagens retsmøde bestod af sidste del af Karoli Némets forelæggelse af sagen og af Henrik Holm-Nielsens forelæggelse.

Læs artikel...

Nyhed
 
Sagen mellem professor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl
 
 

Sagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og professor Bent Jensen er nu i fuld gang ved Østre Landsret. Man kan sige, at det også er på høje tid, idet der er gået ca. 3 år, siden sagen fandt sin foreløbige afgørelse ved byretten i Svendborg. Det kan måske bl.a. derfor være på sin plads at erindre om, hvad der er sagens centrale og principielle indhold.

Læs artikel...

Nyhed
 
Ankesagen starter i dag i Østre Landsret
 
 

I dag mandag den 2. september kl. 10.00 starter ankesagen i Østre Landsret. Retssagen varer til ind i oktober.


Nyhed
 
Snusket udfald
 
 

"...det er helt forståeligt, at [PET] ikke udleverer dokumenter med navne i flæng til eksempelvis historikeren Bent Jensens kommende bog."
(Politiken, leder, 24. april 2012).

Professor Bent Jensens omfattende historiske produktion nyder almindelig anerkendelse. Selv om PET har været meget fodslæbende - for nu at udtrykke det mildt - forventes Center for Koldkrigsforsknings 1.000 sider store værk om Danmark under Den Kolde Krig at udkomme til efteråret. Bent Jensen stod i spidsen for centret, der helt planmæssigt lukkede ved udgangen af 2010.

Bemærkningen gengivet ovenfor viser, at lederskribenten intet har forstået, men blot benytter lejligheden til at angribe Bent Jensen, som ikke får lov til at forsvare sig i avisen, så det snuskede udfald er på en billig baggrund.


Nyhed
 
Bent Jensens ankesag for Østre Landsret
 
 

Langt om længe har vi fået oplyst, hvornår sagen mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl skal føres ved Østre Landsret. Sagen er berammet til efteråret 2013. Det vil sige, at der vil være gået mere end 3 år, siden sagen blev anket efter dommen ved Svendborg byret.

Læs artikel...

Nyhed
 
Bogen, vi ikke må læse (del 2)
 
 

I en leder 25/2 2012 i anledning af fremkomsten af den såkaldte Wendler Pedersen-rapport om kontrol med efterretningstjenesterne mandede Jyllands-Posten sig op til at skrive bl.a. følgende:

"…og professor Bent Jensen og hans medarbejdere fra det nedlagte Center for Koldkrigsforskning må stadig vente på tilladelse til at udgive den for længst færdiggjorte rapport."

Lederskribenten er altså godt klar over, at CFKF's store værk på over tusind sider ikke er udkommet som følge af (stadig) manglende afklassificering af vigtige dokumenter.

Det er prisværdigt, at J-P bringer denne konstatering på lederplads, men man kunne jo godt ønske sig, at avisens kulegravende journalister gik i kødet på PET, Justitsministeriet og Statsministeriet for at få en forklaring på, hvorfor dokumenter fra Den kolde Krigs tid stadig ikke må benyttes i den historiske forskning.
 


Nyhed
 
Bogen, vi ikke må læse
 
 

(Offentliggjort i Jyllands-Posten 10. januar 2012)

Sammen med et par hundrede andre overværede jeg for et år siden, den 14. januar 2011, på Forsvarsakademiet en række interessante forelæsninger i anledning af den planmæssige nedlukning af Center for Koldkrigsforskning.  Forelæsningerne, der blev holdt af centrets leder, professor, dr.phil. Bent Jensen og hans fire medarbejdere, gengav i kort form hovedresultaterne af deres forskning siden centrets oprettelse tre år tidligere.  Dokumentationen herfor i form af et rigt illustreret tobindsværk på 1.000 sider var netop blevet færdiggjort. 

Læs artikel...

Nyhed
 
Ellemann-Jensen digter
 
 

(Berlingske Tidende modtog nedenstående debatindlæg den 26. juli, men avisen afviste at trykke det.)

Sit ellers fortrinlige ’Perspektiv’ 21/7 ’Koldkrigsdiskussionen løber af sporet’ indleder Uffe Ellemann-Jensen med en slet skjult kritik af professor Bent Jensen, fordi denne har fremhævet afdøde journalist Torben Kroghs mange kontakter med KGB-efterretningsofficerer tilbage i 1980’erne. Ellemann tager afsæt i en erindringsbog af sovjetdiplomaten Boris Pankin, der har betegnet det russiske begreb ”pripiska” som ”bevidst fordrejning af opnåede resultater”. Pankin giver et eksempel: En KGB-agent kunne fx klippe i en avisartikel og sende oplysningerne hjem til Centret i Moskva med tilføjelse om, at de var indhentet fra en ’kilde’ under ’bearbejdning’. ’Kilden’ havde måske aldrig truffet den pågældende KGB-agent. Såvidt Pankin.

Læs artikel...

Nyhed
 
Den arbejdsløse Dragsdahl
 
 

Der har i lang tid floreret en påstand om, at Jørgen Dragsdahl som følge af beskyldninger om landsskadelig virksomhed og andet ondt frister en kummerlig tilværelse som arbejdsløs. En offermyte der til stadighed ivrigt næres og holdes varm gennem diverse avisindlæg. Senest denne artikel "Om igen, Jensen" (Karsten Møller, JP 7. juli 2011).

Hvordan man overhovedet påviser kausalitet, står meget hen i det uvisse, og ovenstående artikel som andre gør da heller intet forsøg på at bibringe læseren en dybere forståelse for påstandens rigtighed ved at ledsage den med argumenter. Måske en klog disposition som følgende to svar kunne tyde på:


Nyhed
 
Hvad mener I?
 
 

Nedenstående indlæg blev bragt i Berlingske Tidende den 8. juli.  I indlægget efterlyses avisens holdning til den kommende udredning fra Center for Koldkrigsforskning, men ingen ledende artikel har taget stilling hertil, så vi ved ikke, hvad Berlingske mener.  Avisens artikelserie ‘Kampen om historien. Kold Krig’ ophørte brat den 10. juli.

Læs artikel...

Nyhed
 
Dommen ved Retten i Svendborg: Status et år efter
 
 

Den 2. juli 2010 blev professor, dr. phil. Bent Jensen ved Retten i Svendborg dømt for injurier mod tidligere journalist ved Information, Jørgen Dragsdahl. I en artikel i Jyllands-Posten den 14. januar 2007 havde BJ nemlig hævdet, at JD efter både PET’s og KGB’s opfattelse gennem en årrække under Den Kolde Krig havde virket som agent for KGB. Retten fandt ikke, at det underliggende PET-materiale dokumenterede denne opfattelse.

Læs artikel...

Nyhed
 
Dragsdahlsagen: En juridisk skandale
 
 

(Nedenstående blev bragt på Sapphos hjemmeside søndag den 26. december 2010. Med tidsskriftets accept bringes anmeldelsen her):

I det nye år fortsætter retssagen mod Bent Jensen, der i sommer blev dømt for injurier mod Jørgen Dragsdahl. En juridisk skandale, skriver David Gress i sin anmeldelse af Ole Hasselbalchs bog om sagen, der ifølge ham  er ”en omhyggelig, medrivende og stofmættet gennemgang af Dragsdahl-sagen”.

Læs artikel...

Nyhed
 
Ny bog: KGB I DANMARK
 
 

 

KGB I DANMARK - Agenter og kontakter under Den Kolde krig. 272 sider, helbind, ill. Bogladepris inkl. moms kr. 288,-. Ny bog fra Peter la Cours Forlag hvor Dragsdahl-sagen sættes i en større sammenhæng.

Den verserende retssag mellem journalist Jørgen Dragsdahl og professor Bent Jensen er en del af et større opgør - ikke bare med dem, der i mange år var lidt for ”nyttige” i forhold til Sovjetunionen – men også om historikernes mulighed for at sætte ansigter på nogle af de vigtigste aktører i Danmark under Den Kolde Krig.

Bogen KGB I DANMARK med undertitlen Agenter og kontakter under Den Kolde Krig fortæller om baggrunden for den aktuelle retssag og sætter den ind i en større sammenhæng.  Fortællingen om de danskere, der var tæt på KGB handler nemlig langtfra kun om denne ene sag. En hel række andre danskere var i ”nærkontakt” med KGB.

Bidragene til bogen er skrevet af:

Bent Jensen, professor, dr. phil.

Jakob Andersen, journalist og forfatter

Lars Hedegaard, redaktør, forfatter, cand. mag.

Jørgen Granum-Jensen, historiker, cand. mag.

Jens Gregersen, direktør, cand.polit.

Peter la Cour, forlægger, cand. phil. i samfundsfag

Læs artikel...

Nyhed
 
Fra tidsskriftet Sappho: Ny bog om Dragsdahl-sagen
 
 

Tidsskriftet Sappho bragte 8. november 2010 en artikel om professor Ole Hasselbalchs nye bog "Dragsdahl-sagen". Med tidsskriftets accept bringes artiklen her.

Originalartiklen kan læses på Sapphos hjemmeside.

Læs artikel...

Nyhed
 
Stakkels forfulgte Dragsdahl
 
 

En række mere eller mindre højt profilerede personer på venstrefløjen med Mogens Lykketoft i spidsen har i Politiken fået lov til indrykke et læserbrev med opfordring til økonomisk at støtte journalist Jørgen Dragsdahl. Læserbrevet indeholder flere alvorlige faktuelle fejl, som afdækkes i kronikken.

Læs artikel...

Nyhed
 
Dommen over Bent Jensen afsagt ved Retten i Svendborg den 2. juli 2010
 
 

(Opdateret pr. 13. september):

Den 2. juli kl. 13.00 faldt dommen: ’Bent Jensen straffes med 20 dagbøder á kr. 2.000. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.’ Desuden skal han ’betale kr. 200.000 i tortgodtgørelse til Jørgen Dragsdahl. Beløbet forrentes med procesrente fra den 6. februar 2007.’ Disse beløb fremgik allerede af den ’tilkendegivelse’, som de tre dommere i Svendborg kom med ved afslutningen af retssagen den 7. maj.

Læs artikel...

Nyhed
 
Dommen i Dragsdahl-sagen
 
 

Dommen er faldet i den såkaldte Dragsdahl-sag. Professor Bent Jensen er dømt for at have refereret PET-papirer, der karakteriserer journalist og politisk kommentator Jørgen Dragsdahl som ”KGB-agent”, og for at have beskyldt ham for desinformationsvirksomhed under Den kolde Krig.

Læs artikel...

Nyhed
 
Karoly Németh ny advokat for Bent Jensen
 
 

Den ungarsk fødte advokat Karoly Németh fra advokatfirmaet Németh & Sigetty A/S kommer til at føre ankesagen for Bent Jensen i Landsretten.

Påstanden er som i Byretten: "Pure frifindelse". Det skriver Jyllands-Posten i dag.

Læs Jyllands-Postens artikel her.

Nyhed
 
Aviserne om dommen den 2. juli
 
 

I dag fredag den 2. juli offentliggjorde Byretten i Svendborg den ventede dom i injuriesagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen. Her er et udpluk fra dagens aviser:

Jyllands-Posten: 
Ny stor regning til koldkrigsforsker
Koldkrigsforsker får brug for mere støtte

Ritzau (fra Politiken):
Dragsdahl står tilbage med kæmperegning

Information:
Agentbeskyldninger vil koste Bent Jensen over 600.000 kr.

Berlingske Tidende:
Koldkrigsforsker dømt til at betale en halv million kroner


Nyhed
 
Peter la Cour i P1 Morgen omkring Dragsdahl-sagen
 
 

Fredag morgen, samme dag som der faldt dom i Svendborg Byret omkring Bent Jensen-Dragsdahl sagen, var medstifter af Bent Jensen-Foreningen Peter la Cour i P1 Morgens 1. time. Indslaget varer fra kl. 06.42 til kl. 06.47.

Indslaget kan høres her (indslaget starter ved tid 34:30)


Nyhed
 
Kr. 450.000 på indsamlingens første måned
 
 

Det er en stor glæde at kunne konstatere, at Bent Jensen-Foreningen i løbet af den første indsamlingsmåned har nået et meget fornemt beløb på kr. 453.999.

Vi takker de mange bidragsydere, der som os ønsker at få sat navne på de aktører og medløbere, der gik Sovjetunionens ærinde under Den Kolde Krig.


Nyhed
 
Den gældende ret i Svendborg
 
 

I morgen fredag den 2. juli kommer Byretten i Svendborg med dommen over Bent Jensen. I den forudgående dommertilkendegivelse oplæst 7. maj står Bent Jensen på baggrund af ærekrænkende udtalelser til at skulle betale kr. 40.000 i bøde samt  kr. 200.000 i tortgodtgørelse.

Professor dr. jur. Ole Hasselbalch bragte tirsdag den 25. maj følgende kronik i Jyllands-Posten, hvor han retter en skarp kritik af tilkendegivelsen. Med samtykke fra Ole Hasselbalch kan artiklen læses her.

Læs artikel...

Nyhed
 
Her hviler Historieforskningen
født ca. 400 f.Kr. i Athen - død 2010 i Svendborg
 
 

Hvis dommen mod Bent Jensen får lov at stå ved magt, vil statens tjenere fra nu af kunne bestemme, hvad historikere må forske i, og hvilke resultater, de må offentliggøre.

Læs artikel...

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?