Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Peter la Cour
forlægger, cand. phil. i samfundsfag
Offentliggjort fredag den 5. juni 2015
 
PRESSEMEDDELELSE FRA BENT JENSEN-FORENINGEN
 

Vi starter indsamling til Bent Jensens hædersbøde

Højesterets dom er hamrende forkert og selvmodsigende. Den bygger på en ren påstand, der i alarmerende grad er udokumenteret.

Professor, dr.phil Bent Jensen er en hædersmand, der med stor omhu har forsøgt at afdække, hvad der foregik i Danmark under Den Kolde Krig - herunder også de ilde hørte sandheder om nogle af aktørerne.

Det har bl.a. ført til, at journalist Jørgen Dragsdahl i 2007 anlagde injuriesag mod Bent Jensen for at viderebringe oplysninger i dokumenter fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), hvori Dragsdahl blev betegnet som agent for den hemmelige sovjetiske tjeneste, KGB.

Efter et skandaløst forløb i byretten i Svendborg med bl.a. manglende afhøring af et af Bent Jensens hovedvidner - tidligere PET-chef Ole Stig Andersen - blev Bent Jensen i 2010 dømt for injurier og til at betale en rekordstor bøde og erstatning til Dragsdahl.

Bent Jensen ankede sagen til Østre Landsret, der den 25. oktober 2013 enstemmigt pure frifandt ham for injurier og dømte Dragsdahl til at betale 600.000 kr. i sagsomkostninger til Bent Jensen. Landsretten konstaterede, at der i alle tilfælde var faktuelt grundlag for Bent Jensens oplysninger.

Men nu har Højesteret meget overraskende og efter vor mening dybt uretfærdigt underkendt Østre Landsrets klare og velunderbyggede dom og dømt Bent Jensen for injurier med 5 dommerstemmer mod 2. Og Bent Jensen er nu blevet idømt bøder og erstatning til Dragsdahl, der med rentetillæg løber op omkring 700.000 kr. Mindretallet ville stadfæste Østre Landsrets dom.

Efter vor mening er Højesterets dom ikke bare hamrende forkert. Den er også selvmodsigende og rodet. Højesteret finder, at Bent Jensen i tre udsagn havde "beskyldt" Dragsdahl for at være KGB-agent. Men samtidig skriver Højesteret:

"Der var derimod ikke grundlag for at straffe Bent Jensen for en række udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde deltaget i konspirative møder med KGB-officerer, da der var tilstrækkelig dækning for disse udtalelser. Bent Jensens udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl havde bedrevet desinformation, var heller ikke strafbare, da udtalelserne ikke var uden faktuelt grundlag."

Men hvordan kan man deltage i konspirative møder med KGB-officerer og sprede desinformation uden at blive anset for at være agent for KGB? Det skylder Højesteret mildest talt offentligheden en forklaring på. Dragsdahl har selv betegnet én af de daværende KGB-officerer som sin "sparringspartner" og har også erklæret sig enig i Sovjets synspunkter "langt hen ad vejen".

I Østre Landsret forklarede Dragsdahl blandt andet, at han under ét af disse konspirative møder i Wien med en KGB-officer, der hed Minin, påtog sig at undersøge for ham, hvordan de mest afspændingsbevidste personer i USA ville reagere på en sovjetisk militær invasion i Polen i forbindelse med krigsretstilstanden, der blev indført i landet den 13. december 1982.

Den officielle kommission - PET-kommissionen - der tilbage i 00’erne undersøgte PET's virke, definerede netop en "agent" som en person, der "under konspirative former havde udført opgaver for KGB".

Ole Stig Andersen var chef for PET i stort set hele den periode fra midten af 1970'erne til midten af 1980'erne, hvor Dragsdahl havde hyppige kontakter med KGB-officerer. I Østre Landsret forklarede Ole Stig Andersen, at PET i denne periode klart anså Dragsdahl for at være KGB-agent. Det samme fremgår lige så klart af flere PET-dokumenter fra denne periode. De vil nu blive lagt offentligt frem - så kan offentligheden selv dømme!

Den mest fatale fejlslutning, Højesteret har draget, er, at Bent Jensen har "beskyldt" Dragdahl for at have begået noget ulovligt. Og - da PET's "efterforskning" hverken førte til sigtelse, tiltale eller domfældelse af Dragsdahl - er der tale om en usand påstand fra Bent Jensens side, som er strafbar.

Men at sige eller skrive, at Dragsdahl var agent for KGB, er netop ikke en påstand om, at Dragsdahl begik noget ulovligt. Strafferetseksperten Jørn Vestergaaard fastslog allerede dette i en artikel i dagbladet Information den 16. januar 1992. Med henvisning til forarbejderne til de relevante paragraffer i straffeloven konstaterede Vestergaard:

"Det er kun strafbart at være agent, hvis man dermed også er spion."

Samme fortolkning af de såkaldte spionparagraffer har professor, jur.dr. Ole Hasselbalch givet udtryk for.

Bent Jensen har netop ikke beskyldt Dragsdahl for at være spion. Og her begår Højesteret en uhørt grov fejlfortolkning af, hvad Bent Jensen skrev, da han første gang fremlagde oplysningerne om Dragsdahl i Jyllands-Posten den 14. januar 2007. Bent Jensen fortalte, at Ekstra Bladet tidligere i en større artikelserie i 1992 havde kaldt Dragsdahl for KGB-spion, og at mange af oplysningerne fra disse artikler havde vist sig at være rigtige.

Men Bent Jensen skrev ikke, at det var rigtigt, at Dragsdahl var spion. Alligevel skriver Højesteret i sin dom, at den "almindelige læser" måtte opfatte det som om, Bent Jensen skrev, at Dragsdahl var spion. Det er en ren påstand fra Højesterets side. Og den er i alarmerende grad udokumenteret. Det er således helt uholdbart, når Højesteret nærmest bygger sin dom på, at Bent Jensen skulle have "beskyldt" Dragsdahl for noget strafbart - endsige for at være spion.

Rigtig mange mennesker - op mod 1.400 personer - følte berettiget harme og utilfredshed efter den kritisable dom i Svendborg ret og støttede en indsamling, som denne kroniks forfattere iværksatte til Bent Jensens fortsatte retssag.

Nu foreligger der endnu en stærkt kritisabel dom - fra Højesteret - og da der ikke er nok midler tilbage fra den første indsamling til at betale hele den "regning", Højesteret har skrevet ud til Bent Jensen, har vi besluttet at genstarte den offentlige indsamling til Bent Jensen.

Derfor opfordrer vi alle til at bidrage til Bent Jensens hædersbøde. Et eventuelt overskud af indsamlingen vil gå til koldkrigsoplysning - herunder støtte til nye bøger fra Bent Jensen.

Bidrag kan indbetales til indsamlingens konto i Nordea med reg. nr. 2266 og kontonr. 0712 980 141.

Historiker, cand. mag. Jørgen Granum-Jensen
Direktør, cand. polit. Jens Gregersen
Forlægger, cand. phil.i samfundsfag Peter la Cour

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?