Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jakob Bjerre Jensen
webredaktør
Offentliggjort fredag den 5. juni 2015
 
Højesterets dom ankes til Strasbourg
 

Det er blevet besluttet, at højesterets afgørelse ønskes prøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Imidlertid kan en sådan anke ikke få opsættende virkning for de idømte beløb, som skal betales inden 14 dage regnet fra dagen for domsafsigelsen.

Bent Jensen blev dømt til at betale kr. 185.000 i tort (inklusive procesrente), kr. 10.000 i dagbøder samt kr. 500.000 i sagsomkostninger for byret og landsret. Det er mange penge, som foreningen kun delvist råder over, og derfor har foreningen valgt at genåbne indsamlingen.

Så foreningen opfordrer alle til at støtte os!

Det er værd at bemærke, at højesterets dom på en lang række punkter stadfæster Østre landsrets afgørelse, og frifinder Bent Jensen for ærekrænkelse. Der var således et faktuelt grundlag for at hævde, at Jørgen Dragsdahl misinformerede offentligheden ved brug af falske dokumenter fremstillet af KGB, og der var ligeledes faktuelt grundlag for at fremføre, at Jørgen Dragsdahl holdt lyssky møder med KGB-officerer rundt om i Danmark og i udlandet og kun modstræbende ville stå ved det efterfølgende. I alt blev Bent Jensen frifundet i elleve af atten anklagepunkter.

Desuden afkræfter højesterets dom også en del påstande, som har været genstand for vedvarende spekulationer, siden sagen startede. Det drejer sig f.eks. om spørgsmålet, hvorvidt PET som institution betragtede Jørgen Dragsdahl som KGB-agent. Højesteret skriver side 55:

"Efterforskningen af Jørgen Dragsdahl endte imidlertid som nævnt med, at der efter PET’s opfattelse ikke var grundlag for at indstille til Justitsministeriet, at der skulle rejses tiltale mod ham, og vi finder derfor, at det var misvisende at give udtryk for, at PET ansaÌŠ Jørgen Dragsdahl for at være KGB-agent uden samtidig tydeligt at angive PET’s endelige opfattelse af tiltalespørgsmaÌŠlet."

Højesteret vurderer altså, at der er tale om en undladelsessynd, når Bent Jensen ikke angiver PETs holdning til holdbarheden af en eventuel tiltale som begrundelse for ikke at indstille Jørgen Dragsdahl til retsforfølgelse. Hvorvidt PET som institution anså Dragsdahl for KGB-agent, anfægtes ikke. Det ville også harmonere dårligt med tidligere PET-chef Ole Stig Andersens udtalelse i Østre landsret om, at Dragsdahl helt klart var påvirkningsagent for KGB (Østre landsrets dom, side 51).

Et andet stridspunkt har været, hvorvidt Bent Jensen har udvist videnskabelig uredelighed. Også denne påstand findes der intet belæg for i højesterets dom. Tværtimod peger de elleve punkter, hvor Bent Jensen frifindes, på det modsatte, idet højesteret her stadfæster landsrettens dom om faktuelt grundlag for det skrevne. De udsagn, som Bent Jensen blev dømt for, var alle baseret på en vurdering af, hvorvidt Bent Jensen i den almindelige læsers øjne anklagede eller refererede en anklage mod Jørgen Dragsdahl om agentvirksomhed i strafferetlig henseende. I de skrevne artikler findes en sådan anklage ikke, og dermed afkræftes påstanden om uredelighed. Det, der førte til domfældelse, var offentlighedens øjne, ikke det faktisk skrevne læst med en fagmands øjne.

Det har været en lang og opslidende sag. Men når sidste side er vendt, pengene betalt og der forhåbentlig er kommet et positivt udfald i Strasbourg, så står der tilbage en mand, om hvilken man med faktuelt afsæt i kilderne kan læse, brugte falske KGB-dokumenter til at misinformere den befolkning, han som journalist var sat i verden for at oplyse og beskytte, en mand med mistænkelig samkvem med agenter fra en fjendtlig magt, der ikke ville os det godt, og en mand som af PET som institution blev betragtet som påvirkningsagent for KGB. Med dette skudsmål in mente kan man sluttelig spørge sig selv, hvem der egentlig har mest ære i behold, når tæppet falder efter sidste akt.

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?