Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jakob Bjerre Jensen
webredaktør
Offentliggjort fredag den 25. oktober 2013
 
Bent Jensen frifundet i Østre Landsret
 

Bent Jensen er i dag fredag den 25. oktober i Østre Landsret blevet frifundet for påståede injurier mod Jørgen Dragsdahl. Et enigt dommerpanel bestående af Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen afsagde kl. 11.00 i formiddags dommen, der på en lang række punkter undsiger konklusionerne fra Svendborg Byret 2. juli 2010. 

Den 101-siders lange dom er lagt ud på Østre Landsrets hjemmeside (kan også hentes her) og pålægger Jørgen Dragsdahl at betale fastlagte sagsomkostninger for Bent Jensen beløbende til kr. 600.000.

Formuleret gennem 35 udsagn havde Jørgen Dragsdahl (advokat Henrik Holm-Nielsen) stævnet Bent Jensen (advokat Karoly Németh) for ærekrænkende udtalelser. Dommen giver Jørgen Dragsdahl medhold i, at de 35 udsagn fremført af Bent Jensen alle er egnede til at nedsætte Jørgen Dragsdahl i medborgeres agtelse i den betydning, som §267 i Straffeloven fastlægger:

  • §267: "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Men heroverfor står §269, stk. 1 i Straffeloven:

  • §269: "En sigtelse er straffri, når dens sandhed bevises, såvel som når den, der i god tro fremsætter sigtelsen, har været forpligtet til at udtale sig eller har handlet til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv."

Til fortolkning af, hvorvidt §269 gør sig gældende, skal artikel 8 og artikel 10 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention inddrages:

  • Artikel 8, stk. 1.: "Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance."

    Artikel 8, stk. 2.: "Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder."
     
  • Artikel 10, stk. 1: "Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling."

    Artikel 10, stk. 2. "Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed."

24 af de 35 udsagn (1-14, 20-25, 32-35) omhandler agentvirksomhed i forbindelse med Jørgen Dragsdahls virke. Landsretten fandt, at de i henhold til §267 ærekrænkende udsagn dog var berettigede fortolket i lyset af artikel 10, og således er straffrie i henhold til § 269.

De resterende 11 af de 35 udsagn (15-19, 26-31) omhandler udbredelse af desinformation. Her finder Landsretten ligeledes, at de fremførte udsagn var berettigede.

Landsretten afviste således samtlige 35 udsagn som værende strafberettigede.

Landsretsdommen kan ikke umiddelbart ankes til Højesteret. Det kræver en godkendelse fra Procesbevillingsnævnet og skal således typisk have en principiel karakter eller en særlig samfundsmæssig interesse.

Østre Landsret: "Historiker frifundet for injurier mod journalist på grund af udtalelser om agentvirksomhed for KGB og desinformation under Den Kolde Krig".
 

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?