Kleio - Historiens muse
Nordea Bank. Reg. nr. 2266. Kontonr. 0712 980 141
Ny indsamling - beløb tirsdag den 15. september 2015 kr. 608.320
Jens Gregersen
direktør, cand. polit.
Offentliggjort lørdag den 2. juli 2011
 
Dommen ved Retten i Svendborg: Status et år efter
 

Den 2. juli 2010 blev professor, dr. phil. Bent Jensen ved Retten i Svendborg dømt for injurier mod tidligere journalist ved Information, Jørgen Dragsdahl. I en artikel i Jyllands-Posten den 14. januar 2007 havde BJ nemlig hævdet, at JD efter både PET’s og KGB’s opfattelse gennem en årrække under Den Kolde Krig havde virket som agent for KGB. Retten fandt ikke, at det underliggende PET-materiale dokumenterede denne opfattelse. 

Retsmøderne, hvor PET-materialet blev behandlet, var lukket for offentligheden, ligesom 30 sider af den 86 sider lange dom er blanke, fordi de omhandler PET-materiale. Det er således ikke muligt for offentligheden at bedømme, om dommen over BJ var ret og rimelig. Men enhver, der læser en publikation fra Center for Koldkrigsforskning, Fodnoter 4, med titlen Pet-kommissionens beretning bind 13: KGB’s kontakt- og agentnet i Danmark (2009) forfattet af BJ samt supplerende uddrag fra de heri gengivne PET-dokumenter, som er tilgængelig på denne hjemmeside, kan umuligt komme til anden konklusion end, at PET og KGB faktisk anså JD for at være KGB-agent – undertiden også betegnet KGB-indflydelsesagent. 

For god ordens skyld: vi taler ikke om spion eller landsforræder eller om udfoldelse af anden aktivitet, som indebærer en overtrædelse af straffeloven. BJ har igen og igen understreget, at han er historiker og ikke jurist og følgelig ikke kan vurdere, om JD’s aktiviteter dengang var ulovlige.

Ved Retten i Svendborg fremlagde JD’s advokat, Henrik Holm-Nielsen, otte ringbind omfattende 1600 artikler fra JD’s tid som aktiv skribent på Information. Han havde desuden indkaldt et stort antal vidner, som alle bedyrede, at JD var et fortræffeligt og meget vidende menneske. Bent Jensens advokat indskrænkede sig stort set til at hævde, at de i artiklen i Jyllands-Posten fremsatte vurderinger ikke var injurierende for JD. Men forsvaret var spagt, og det er nærliggende at konkludere, at retten simpelthen druknede i Holm-Nielsens materiale og vidner. Professor, jur.dr. Ole Hasselbalch har i bogen Dragsdahl-sagen. KGB og historieforskningen udgivet på Trykkefrihedsselskabets Bibliotek i 2010 gennemgået sagen i detaljer. Enhver interesseret henvises hertil.

BJ valgte straks at anke dommen til landsretten. Han valgte samtidig at skifte advokat, og Karoly Németh påtog sig at føre sagen for BJ. Når sagen nu et år efter dommen i byretten ikke er kommet for Østre Landsret – den er end ikke berammet – skyldes det, at PET endnu ikke har afklassificeret og givet tilladelse til fremlæggelse af en lang række dokumenter, som BJ ønsker fremlagt. Det er velkendt, at PET kun med stor langsommelighed besvarer henvendelser om afklassificering og da som regel med afslag. Der forestår derfor endnu et stort arbejde med at få lov til at fremlægge de mange underliggende dokumenter, som dokumenterer PET’s opfattelse af JD gennem en årrække.

Det er derfor ikke muligt at sige noget om, hvornår ankesagen kommer for landsretten. På et offentligt møde i CEPOS i slutningen af maj udtalte Karoly Németh, at der ville gå yderligere to-tre år. Afgørende er selvfølgelig, at PET udviser en helt anden fleksibilitet og imødekommenhed end i dag, og ikke giver det ene afslag efter det andet med henvisning til rigets sikkerhed, forholdet til fremmede magter og beskyttelse af PET’s indhentningsmetoder – begrundelser, som virker stadig mere absurde.

Bent Jensen-Foreningen fungerer stadig i bedste velgående. Indsamlingen er med et resultat på kr. 728.000 desværre gået lidt i stå. Men den er fortsat åben, og bestyrelsen appellerer til alle gode kræfter om at bidrage – af hensyn til BJ og af hensyn til forskningsfriheden. Ifølge egne oplysninger har Jørgen Dragsdahl Foreningen indsamlet over en million kroner. Fremtrædende offentlige personer som Mogens Lykketoft, Kjeld Olesen, Ole Espersen, Hans-Jørgen Bonnichsen og mange andre er trådt offentligt frem til støtte for JD. Ingen fremtrædende borgerlige er til gengæld trådt frem for at støtte BJ.

Sådan er situationen i kongeriget. Vi må altså bevæbne os med en god portion yderligere tålmodighed, før sagen kommer for Østre Landsret, og i mellemtiden kan alle JD’s klakører i en uendelighed gentage, at BJ er dømt for injurier mod JD. At sagen er anket glemmer de som regel. Kig på JD’s facebook-side og få selv et indtryk af kvaliteten af støtteindlæggene for JD.

Med Karoly Németh som advokat og med tilladelse fra PET til at fremlægge de relevante dokumenter kan ankesagen kun vindes. Lad det ske før hellere end siden.

Clio
Bruger
 
Adgangskode
 
Ny bruger?